A kérdéssort egy angol-magyar szószedet követi. A szavak magyar megfelelője az adott témakörben, az adott szövegösszefüggésben használatos jelentésre utal.

A fejezeteket egy-egy olvasott és hallott szöveg értését fejlesztő feladat zárja le. A szövegek hasznos nyelvi modellek, melyek segítik a témával való ismerkedést. A feladatok változatosak, az érettségin és különböző nyelvvizsgákon előforduló feladattípusokat alkalmaztuk.

Javasoljuk, hogy egy-egy témakör feldolgozásánál először próbáljon meg önállóan válaszolni a kérdésekre, csak ezt követően olvassa el a configuration mintaválaszokat. Olvasás közben meg is hallgathatja a válaszokat a CD-ről. Később a szöveg olvasása nélkül többször is hallgassa meg a mintaválaszokat. Rögzítse a témához tartozó szavakat, kifejezéseket. Amikor úgy érzi, hogy már otthonossá vált az adott témában, oldja meg az olvasott és hallott szöveg értését ellenőrző feladatokat. A feladatok megoldásait és a hanganyagot megtalálja az mp3 CD-mellékleten. A könyvben M ikonnal jelöltük a hanganyagokat, amelyek sorrendjéről a kötet végén szereplő tracklista segítségével tájékozódhat.

Mivel a témakörök az élet számos területét lefedik, és anyaggyűjtésünk során a legfrissebb információkat (pl. aktuális események, a tudomány legújabb eredményei stb.) igyekeztünk összegyűjteni, e kötet nemcsak a nyelvtudás fejlesztésére, hanem új ismeretek szerzésére is alkalmas, „izgalmas olvasmány”.

A tanuláshoz sok erőt, kitartást, a majdani vizsgához pedig sok addigra felhalmozott tudást kívánunk.

A szerzők és a kiadó

1. Feleletválasztós nyelvtani tesztek

Bevezető

Az államilag elismert angol videofeliratozás ár ft Origó nyelvvizsgán 30 perc alatt 50 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell a vizsgázónak megoldania szótár használata nélkül.

pic

(2) az angol ige, az SVO (subject-verb-object) szórend következtében a mondat közepén „osztja a szerepeket”, a magyar ige, a magyarra dominánsan jellemző SOV (subject-object-verb) szórend következtében a mondat végén teszi ugyan­ezt;
The wording of Article 12 contains a clear and unconditional prohibition which is nőt a positive bút a negative obligation.
A 12. cikk megfogalmazása egyértelmű és feltétel nélküli tilalmat tartal­maz, amely nem pozitív, hanem negatív kötelezettség.
(3) az angol nominális szerkezetekben elöl van a szerkezet feje, a magyarban há­tul.
... task assigned to the Court of Justice under Article 177...
... a Bíróságnak a 177. cikk szerint angol fordítás ferencváros meghatározott feladata ...
A restriction of the guarantees against an infringement of Article 12 by Member States to the procedures under Article 169 and 170 ...
A 12. cikk tagállamok általi megsértése elleni garanciáknak a 169. és 170 cikk szerinti eljárásokra való korlátozása ...
... the demand fór greater proportionality in the exercise of the powers given to the Council, Parliament and the Comission by the Treaties ...
... a Szerződések által a Tanácsra, a Parlamentre és a Bizottságra ruházott hatáskörök gyakorlásának arányosabbá tétele iránti igények ...
Vagyis, az angolból magyarra való fordításban a mondat szerkezetének megvilágí­tásában fontos szerepet játszó elemek automatikusan hátratolódnak, és ez ellen csak tudatos fordítói stratégiával lehet védekezni. Az ún „támszavak” előrehozása hivatalos angol bizonyítvány fordításaz angol­ból (és általában az indoeurópai nyelvekből) magyarra fordított szövegek esetében az egyik legfontosabb művelet, amit a rutinos fordítók elvégezhetnek, a kezdő fordítók pedig megtanulhatnak.
Homályos részek keletkezése a magyar fordításban
Automatikusan megy végbe egy másik változás is, amely nehezíti az angolból ma­gyarra fordított szövegek megértését: a kommunikatív szakaszhatár eltűnése a mondat­ból. Kommunikatív szakaszhatárnak a mondat tematikus (visszautaló) és rematikus (új információs közlő) része közötti határt nevezzük. Igaz, hogy a mondat visszautaló része és újságoló része általában tartalmilag is elkülönül, de könnyíti a megértést, ha szintaktikai eszközök is segítenek ebben.
A magyarban van egy nagyszerű szintaktikai eszköz a téma-réma határ jelölésére: az igekötős ige viselkedése. Ha az igekötő az ige után áll (fordított szórend), akkor ezzel automatikusan hangsúlyossá válik (fókuszpozícióba kerül) a tőle balra álló bővít­mény {a tagállamok s bizonyítvány fordítás kispestértették meg a 12. cikket). Ha az igekötő az ige előtt áll (egyenes szórend), akkor magán az igén lesz a hangsúly (a tagállamok megsértették a 12. cikket).

Csakhogy ez az eszköz a magyarban regresszíven működik, tehát az ige utólag je­löli ki a Tematikus szakasz határát. Mivel a magyarra dominánsan jellemző; SOV szó­rend miatt az ige gyakran a mondat végére kerül, ilyenkor a mondat kommuriikatív tagolása csak a mondat

Mindezek a forrásnyelvi szövegek (a már említett könyvekben, illetve interneten sok mintaszerződés elérhető) tanulmányozásával elsajátítható ismeretek. Kétségkívül szükséges azonban úgy a forrás- mint a hivatalos angol fordító budapest célnyelvi kultúra jogi sajátosságainak tanul­mányozása a fordító számára akkor, ha egy-egy, csak abban a kultúrában meglevő fogalomról van szó, és ilyen esetekben, ha nincs bevett megoldás, egyszerű, tömör, de mégis értelmező jellegű, és ha lehet, nem innovatív megoldáshoz kell folyamodnia — nem érdemes hirtelen kitalálni egy új szót (pl. az eddig megoldhatatlannak bi­zonyuló, sokat emlegetett solicitom). Főleg akkor igaz ez, ha anyanyelvéről fordít ide­gen nyelvre. Bár a magyar jogrendszer nem annyira speciális, hogy bővelkedne ilye­nekben, de ha valakinek például az ítélőtábla szóval kellene megbirkóznia, kétségkívül érdemesebb megnéznie, hogy mivel is foglalkozik pontosan, és judging board jellegű kísérletek helyett megmaradni a court of appeal-nél.
Jegyzetek
1.            Jelenleg elérhető www.mobidic.hu/eujog, illetve az Akadémiai Kiadó CD-s (Európai uniós termi­nológiai szótár, 2005), a MorphoLogic-SZAK Kiadó nyomtatott + CD-s kiadványaként (Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára, 2004), illetve a HVG-Orac elektronikus jogi adatbázisainak részeként. Az adatbázist gondozó egykori terminológiai csoport vezetőjeként, a szerző ennek használatát minden kétségtelen hibája ellenére csak ajánlani tudja.
2.            Heidingcr—Hubalek—Bárdos-Bárdos: Angol-amerikai jogi nyelv (2004), Bárdos-Bárdos-Höfer (2004)
3.            A Complex CD-jogtárban.
4.            A már említett terminológiai adatbázis, továbbá a http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm címen a jogszabályok minden hivatalos nyelven, ideértve a magyart is, illetve a fordításoknál követendő Jogszabályok formája (Form of Acts), a fordításokhoz részletes információkat és iránymutatásokat tartalmazó Útmutató és a bírósági határozatokhoz készített Vademecum (elérhetőek az Igazságügyi Minisztérium honlapján a www.im.hu/?katid=99&id=128&lang=hu címen).
http://www.magyarorszag.hu/ugyintezo/jogszabalyokPmohu_locationfiltered-C_Advisor

angol fordito BACK